On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Nepravidelná slovesa

Cíl: upevnění znalosti nepravidelných sloves s důrazem na výslovnost

 • opakování nepravidelných sloves formou hry, např. Na krále (vyvolat dva, dát jim české sloveso, např. Vědět. Kdo dřív řekne tvary nepr.sloves, zůstává sedět. Druhý si stoupne. Postupujeme takto až do té doby, než zůstane sedět pouze jeden – the King.
 • A human pexeso – dva jdou za dveře, ostatní ve třídě se domluví ve dvojicích, např. jeden je KNOW, druhý KNEW. atd. Každá dvojice má jiné sloveso. Děti, které byly za dveřmi vyvolávají děti, které jim říkají svoje domluvené sloveso. Hadači mají poznat dvojice, rozpoznané dvojice si stoupnou.
 • Doplnění tabulky nepravidelných sloves
 • What did Jack do yesterday? Práce ve dvojicích. Věty napsat do sešitu
 • What did you do yesterday? Práce ve dvojicích
 • Překlad

Řešení:

Vědět, znát know knew known
dělat do did done
pít drink drank drunk
být be Was, were been
Krájet, řezat cut cut cut
dělat make made made
říct say said said
zpívat sing sang sung
myslet think thought thougt
plavat swim swam swum
psát write wrote written
Vzít, brát take took taken
Stavět build built built
létat fly flew flown
Přinést, nosit bring brought brought
najít find found found
dát give gave given
mluvit speak spoke spoken
stát stand stood stood
slyšet hear heard heard
jíst eat ate eaten
číst read read read
Odejít, opustit leave left left
mít have had had


What did Jack do yesterday?

 1. drink coke – Jack drank coke yesterday.
 2. eat pizza – Jack ate pizza.
 3. sing a song – Jack sang a song.
 4. swim in the pool – Jack swam in the pool
 5. read a newspaper – Jack read a newspaper
 6. write an E-mail – Jack wrote an E-mail
 7. hear an English song – Jack herd an English song
 8. speak English – Jack spoke English.

What did you do yesterday?

Ex. I drank coke./I didn´t drink coke yesterday.

Translate:

 1. Včera jsem měl dobrou večeři. I had a good dinner yesterday.
 2. Včera jsem nemluvil německy, mluvil jsem anglicky. I didn´t speak German, I spoke English.
 3. Přinesli jsme to CD. They brought it on the CD.
 4. Rozřízl si ruku. He cut his hand.
 5. Dal jim peníze. He gave them money.

PDF: Irregular verbs

CC BY-NC-SA 4.0 Nepravidelná slovesa by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.