On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Konverzační hry s přípravou

Konverzační hry s přípravou

 1. Dialogy – dvojice dětí si vytáhnou kartičku s tématem a dostanou určitý čas na přípravu – mají předvést krátký dialog na dané téma. Hodnotí celá třída.
 2. Rodina – učitel připraví kartičky pro každého žáka – na kartičce je jméno, věk, povolání, bydliště jednoho člena rodiny. Každá rodina má 4 a více členů. Kartičky se libovolně rozdají žákům. Kartičky si žáci nesmí ukazovat, komunikují pouze v angličtině.
 3. Najdi někoho, kdo… podle probíraného tématu či gramatiky můžeme obměňovat. Např. na procvičení minulého času – skupina např. 8 dětí- napíšeme na lístečky dětem co dělaly včera večer (you wrote a letter, you cooked dinner…). Děti ve své skupině mají zjistit, co kdo dělal. Dotazovaný smí odpovědět pouze Yes, I did. Nebo No, I didn´t.
 4. Otázky – máme připravenou krabici s otázkami. Učitel obchází třídu a žáci si vytahují otázky. (Have you got a sister? What is your favourite colour?…) Dítě otázku přečte a vyvolá některého spolužáka, který otázku zodpoví.
 5. Úkolovka – máme připravenou krabici s různými úkoly, např. Sing a song, On the board write a word beginning with A, Ask some boy what did he do yesterday? Žáci si vyberou kartičku a splní úkol.
 6. Popis obrázku – práce ve dvojicích, jeden z dvojice sedí zády k tabuli, aby neviděl na připevněný obrázek. Druhý mu daný obrázek popisuje a první jej maluje podle popisu.
 7. Běhací diktát – připravíme lístečky s větami, které chceme procvičovat (je lepší použít věty kratší). Věty rozmístíme po třídě tak, aby žáci věděli, kde jsou. Děti pracují ve dvojicích, jeden zapisuje, druhý běhá. Ten, který zapisuje stále sedí na svém místě. Ten, který běhá, doběhne k lístečku, který je umístěn na viditelném místě ve třídě, větu na lístečku si zapamatuje a doběhne ke svému zapisovateli a větu mu pošeptá. NESMÍ být slyšet, jinak je vyřazen ze hry. Zkontroluje, zda zapisovatel větu správně zapsal. Běhač může běhat ke každému lístečku kolikrát chce. Cílem hry je správnost zapsaných vět v určitém časovém limitu.
 8. Pomíchaná slova – učitel si připraví množství různých slov, např. květiny, dny v týdnu, zvířata, měsíce, oděvy, povolání – cokoli potřebuje procvičit, která žákům předloží pomíchaná. Úkolem je srovnat slova do skupin stejného typu. Hra bude zajímavější, když slova napíšeme různě velkým písmem, psacím, tiskacím, různobarevně, vzhůru nohama, svisle apod., aby nebylo snadné je najít. Hru omezíme časově, hodnotíme počet správně zařazených slov.
 9. Slož věty – učitel si připraví několik skupin slov tak, aby se z nich daly sestavit věty. Úkolem žáku je věty co nejrychleji správně napsat.
 10. Synonyma a antonyma – učitel připraví kartičky se slovy. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a čtou střídavě slova na kartičkách. Úkolem soupeřících je říci co nejvíce synonym (antonym) k danému slovu a vytvořit na ně věty. Body za správné věty.
 11. Hledání předmětu – jeden žák jde za dveře. Ostatní umístí nějaký předmět ve třídě . Otázky ano/ne (procvičení předložek)
 12. Domino – připravené domino na urč. téma (domino si lze vytvořit na http://www.toolsforeducators.com/dominoes/. Děti stojí v kruhu, každé má 1 lístek domina. Někdo (učitel, žák) položí první lístek na zem eg. a vytvoří větu: „I´ve got an apple. Who´s got a pear?“
apple pear
 1. Vyprávění příběhu – učitel vypráví příběh ve spolupráci s dětmi, značně gestikuluje a děti doplňuijíl, např. Once upon a time there was a …….(naznačení koruny na hlavě) KING who had a really big (naznačení velkého břicha) BELLY atd. Nakonec děti příběh vypráví samy.

PDF: Konverzacni_hry_s_pripravou

CC BY-NC-SA 4.0 Konverzační hry s přípravou by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.