On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

God save the King/Queen

gstkBritish royal and national anthem. The origin of both the words and the music is obscure. The many candidates for authorship include John Bull (c. 1562–1628), Thomas Ravenscroft (c. 1583–c. 1633), Henry Purcell (c. 1639–95), and Henry Carey (c. 1687–1743). The earliest copy of the words appeared in Gentleman’s Magazine in 1745; the tune appeared about the same time in an anthology, Thesaurus Musicus—in both instances without attribution. In the same year, “God Save the King” was performed in two London theatres.….

Encyklopedia Britanica

English

 

Český překlad
(pokud možno doslovný, i když by to jinak znělo česky mnohem lépe)
Většinou se hraje jen 1. sloka, někdy se přidá 3. sloka, někdy i 2. sloka.
1)
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen!
1)
Bože, chraň naši milostivou Královnu,
dlouho žije naše vznešená Královna,
Bože, chraň Královnu!
Pošli ji jako vítěznou,
Šťastnou a slavnou,
Aby dlouho panovala nad námi;
Bože, chraň Královnu!
2)
O Lord our God arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all!
2)
Ó Pane, náš Bože, povstaň,
Rozpraš její nepřátele
A nech je padnout;
Mať jejich politikaření,
Mař jejich darebácké triky,
Na Tebe naše naděje fixujeme,
Bože, chraň nás všechny!
3)
Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen!
3)
Tvé nejvybranější dary co máš v zásobě
Na ni -buď tak laskav- vylij;
Dlouho může vládnout;
může bránit naše zákony,
A vždy nám dát důvod
Zpívat ze srdce a hlasem,
Bože, chraň královnu!
Další 2 sloky se dnes většinou už nezpívají:
4)
Not in this land alone,
But be God’s mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.
4)
Ne jen v této zemi samotné,
Ale buď Boží milost známa,
Od pobřeží k pobřeží!
Pane, učiň národy vidí,
že lidé by si měli bratry být,
A tvořit jednu rodinu,
Po širém světě celém.
5)
From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O’er her thine arm extend,
For Britain’s sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!
5)
Od každého skrytého nepřítele,
Od atentátníků výstřelu,
Bože, chraň Královnu!
Nad ni Své rámě rozprostři,
Pro Británie blaho ji chraň,
Naši matku, prince a přítele,
Bože, chraň Královnu!
Poslední sloka -s jasně protiskotským akcentem- se už vůbec nezpívá:
6)
Lord grant that Marshal Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the King!
6)
Pane, dej ať Marshal Wade
může díky Tvé mocné pomoci
Vítězství nám přinést.
Dej aby vzpouru utišil,
A jako prudký příval
Rebelující Skoty rozdrtil.
Bože, chraň Krále!

Zdroj vytvořil Martin Tlustý

CC BY-NC-SA 4.0 God save the King/Queen by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.