On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

The FEW

The FEW – August 20, 1940 House of Commons
W. Churchill

churchillOn August 15, the crisis of the battle of Britain was reached. All the resources of Fighter Command in the South were used. The most difficult and dangerous period of the Battle of Britain was between August 24 and September 6, when the German attack was directed against the R.A.F airfields in the South of England with considerable success. In this speech Churchill coined the phrase “The Few” to describe the R.A.F fighter-pilots. The phrase stuck. The final sentence of this speech, including the use of the word “benignant,” is a good example of Churchill’s choice of unexpected and assertive adjectives to make a phrase memorable.

 

English Český překlad
(pokud možno doslovný, i když by to jinak znělo česky mnohem lépe; např. anglikanismy ve slovosledu jsou tam záměrně, aby bylo snazší číst oba texty současně)
1) The great air battle which has been in progress over this Island for the last few weeks has recently attained a high intensity. 1) Velká letecká bitva, která se rozvíjela nad tímto Ostrovem během pár minulých týdnů, nabyla nedávno na vysoké intenzitě.
2) It is too soon to attempt to assign limits either to its scale or to its duration. 2) Je příliš brzo na to pokoušet se stanovit její hranice ať u jejího rozsahu nebo u její délky.
3) We must certainly expect that greater efforts will be made by the enemy than any he has so far put forth. 3) Musíme samozřejmě předpokládat, že větší úsilí bude vyvinuto nepřítelem než jaké doposud předvedl.
4) Hostile air fields are still being developed in France and the Low Countries, and the movement of squadrons and material for attacking us is still proceeding. 4) Nepřátelská letiště jsou stále budována ve Francii a Nizozemí
a přesun leteckých oddílů a materiálu k napadení nás stále probíhá.
5) It is quite plain that Herr Hitler could not admit defeat in his air attack on Great Britain without sustaining most serious injury. 5) Je docela jasné, že Herr Hitler nemohl přiznat porážku při jeho leteckém útoku na Velkou Británii aniž utrpěl tu nejvážnější škodu.
6) If after all his boastings and bloodcurdling threats and lurid accounts trumpeted round the world of the damage he has inflicted, of the vast numbers of our Air Force he has shot down, so he says, with so little loss to himself; 6) Pokud po veškerém jeho vychloubání a výhružkách při kterých tuhne krev a ponurých výčtech vytrubovaných do celého světa o škodě, kterou způsobil,
o obrovských počtech našich leteckých sil, které sestřelil, jak říká, s tak malou ztrátou u něho;
7) if after tales of the panic-stricken British crushed in their holes cursing the plutocratic Parliament which has led them to such a plight-if after all this his whole air onslaught were forced after a while tamely to peter out, the Fuhrer’s reputation for veracity of statement might be seriously impugned. 7) pokud po pohádkách o panikou-zasaženými Brity zdrcenými v jejich děrách proklínajícími bohatými-ovládaný Parlament, který je zavlekl do takové nesnáze-pokud po tom všem jeho veškerý letecký útok by byl donucen po nějakém čase pokorně ustat, Fýrerova reputace v pravdivosti prohlášení by mohla být vážně popřena.
8) We may be sure, therefore, that he will continue as long as he has the strength to do so, and as long as any preoccupations he may have in respect of the Russian Air Force allow him to do so. 8) Můžeme si být jisti, proto, že on bude pokračovat tak dlouho dokud má sílu provádět to, a tak dlouho dokud mu možné zaneprázdnění ze strany Ruských leteckých sil dovolí provádět to.
9) On the other hand, the conditions and course of the fighting have so far been favorable to us. 9) Na druhé straně, podmínky a průběh boje byly doposud příznivé pro nás.
10) I told the House two months ago that, whereas in France our fighter aircraft were wont to inflict a loss of two or three to one upon the Germans, and in the fighting at Dunkirk, which was a kind of no-man’s-land, a loss of about three or four to one, we expected that in an attack on this Island we should achieve a larger ratio. 10) Řekl jsem sněmovně před 2 měsíci, že zatímco ve Francii naše stíhací letadla byla zvyklá způsobovat ztrátu 2 nebo 3 Němců k 1, a v boji u Dunkirku, který byl jakousi zemí nikoho, ztráty 3 nebo 4 k 1, předpokládali jsme, že při útoku na tento Ostrov bychom měli dosáhnout většího poměru.
11) This has certainly come true. 11) To se samozřejmě stalo pravdou.
12) It must also be remembered that all the enemy machines and pilots which are shot down over our Island, or over the seas which surround it, are either destroyed or captured; whereas a considerable proportion of our machines, and also of our pilots, are saved, and soon again in many cases come into action. 12) Musí být také vzpomenuto, že veškeré nepřítelovy stroje a piloti, kteří byli sestřeleni nad naším Ostrovem, nebo nad moři, která ho obklopují, jsou buď zničeni nebo zajati; zatímco významná část našich strojů, a také našich pilotů, je zachráněna, a brzy znovu -v mnoha případech- jde do akce.
13) The gratitude of every home in our Island, in our Empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the World War by their prowess and by their devotion. 13) Vděčnost každé rodiny na našem Ostrově, v našem impériu, a ovšem po celém světě, kromě obydlí viníků, směřuje k Britským letcům, kteří, neohroženi převahou, neúnavní v soustavných výzvách a smrtelném nebezpečí, zvracejí směr Světové Války svou statečností a svou oddaností.
14) Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. 14) (Ještě) nikdy na poli konfliktu mezi lidmi nebylo tak moc zavázáno takové množství tak malému počtu.

Zrcadlový text vytvořil Martin Tlustý

The FEW – August 20, 1940 House of Commons
The Churchill centre and museum at the cabinet war rooms, London

CC BY-NC-SA 4.0 The FEW by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.