On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

3. lekce – Irregular verbs

Metodika:

  • opakování nepravidelných sloves formou hry, např. Na krále (vyvolat dva, dát jim české sloveso, např. Vědět. Kdo dřív řekne tvary nepr.sloves, zůstává sedět. Druhý si stoupne. Postupujeme takto až do té doby, než zůstane sedět pouze jeden – the King.
  • Doplnění tabulky nepravidelných sloves
  • What did Jack do yesterday? Práce ve dvojicích. Věty napsat do sešitu
  • What did you do yesterday? Práce ve dvojicích
  • Překlad

Cíl: upevnění znalosti nepravidelných sloves s důrazem na výslovnost

Časová dotace: 45 minut

 

Řešení:

Vědět, znát know knew known
dělat do did done
pít drink drank drunk
být be Was, were been
Krájet, řezat cut cut cut
dělat make made made
říct say said said
zpívat sing sang sung
myslet think thought thougt
plavat swim swam swum
psát write wrote written
Vzít, brát take took taken
Stavět build built built
létat fly flew flown
Přinést, nosit bring brought brought
najít find found found
dát give gave given
mluvit speak spoke spoken
stát stand stood stood
slyšet hear heard heard
jíst eat ate eaten
číst read read read
Odejít, opustit leave left left
mít have had had

 

What did Jack do yesterday?

1. drink coke Jack drank coke yesterday.
2. eat pizza Jack ate pizza.
3. sing a song Jack sang a song.
4. swim in the pool Jack swam in the pool
5. read a newspaper Jack read a newspaper
6. write an E-mail Jack wrote an E-mail
7. hear an English song Jack herd an English song
8. speak English Jack spoke English.

 

What did you do yesterday?

Ex. I drank coke / I didn´t drink coke yesterday.

 

Translate:

1. Včera jsem měl dobrou večeři. I had a good dinner yesterday.
2. Včera jsem nemluvil německy, mluvil jsem anglicky. I didn´t speak German, I spoke English.
3. Přinesli jsme to CD. They brought it on the CD.
4. Rozřízl si ruku. He cut his hand.
5. Dal jim peníze. He gave them money.

 


 

Irregular verbs

 

Complete the table:

Vědět, znát      
  do    
    drank  
      been
Krájet, řezat      
  make    
    said  
      sung
myslet      
  swim    
    wrote  
      taken
Stavět      
  fly    
    brought  
      found
dát      
  speak    
    stood  
      heard
jíst      
  read    
    left  
      had

 

What did Jack do yesterday?

1. drink coke
2. eat pizza
3. sing a song
4. swim in the pool
5. read a newspaper
6. write an E-mai
7. hear an English song
8. speak English

 

What did you do yesterday?

Ex. I drank coke / I didn´t drink coke yesterday.

 

Translate:

1. Včera jsem měl dobrou večeři.  
2. Včera jsem nemluvil německy, mluvil jsem anglicky.  
3. Přinesli jsme to CD.  
4. Rozřízl si ruku.  
5. Dal jim peníze.  

 

PDF: 03_Irregular_verbs

CC BY-NC-SA 4.0 3. lekce – Irregular verbs by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.